હેલો, સ્વ. જયરાજભાઈ ખવડ દ્વારા પથીક પર આપનું સ્વાગત છે!