અમૂલ્ય બેનડી

(મારી શાળાની પ્રાર્થના સભામાં રક્ષાબંધન પૂર્વે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગવાતા લોકગીતો અને બાળગીતો માંથી પ્રેરણા લઇ ને બેન વિષે એક જોડકણા જેવું રચ્યું છે… આશા રાખું કે તમને પસંદ આવશે..)

હસતા મુખે આવે બેનડી,
ટાચકા ફોડી લે વારના બેનડી.

જાણે પ્રેમની મુરત બેનડી,
હિંમતે ભરેલી સુરત બેનની.

ભાઈ પાછળ ઘેલી બેનડી,
ઠેસે બોલે ખમ્મા વીરને બેનડી.

“પથિક” હોય એને વધારે બેનડી,
ના હોય એને અમૂલ્ય બેનડી.