રાજકારણ

બેઈમાનો ની આ દુનિયામા, સહન કરે છે આ ઈમાનદારો. પ્રજા તંત્રની ખરસી પર બેસીને, તેઓ કરેછે મોટા મોટા કોભાંડો. કૃષ્ણની આ ધરતી ઉપર એ, કરે છે કોભાંડો ધાસ-ચારાના. આતંકની પીઠ થાબડીને, બનાવે છે આતંકના ઓંછ્યા. રામની આ ધરતી ઉપર ભોળવી જનતાને નામ રામનું વપરાય છે. ભગવાનના નામે મત મેળવીને, પછી તાગs ધિન્ના કરાય છે. ચડાવે […]