કૌન જાને…

જગમે કિંમત નાહીં ઇનકે બીના ઇનકો,
પુણ્યનકો કૌન જાણે યહી બીના પાપકો.

નૈનન કો કૌન જાને યહી બીના દ્રષ્ટિકો,
અન્ન કો કૌન જાણે યહી બીના ભૂખકો.

વિધાકો કૌન જાને યહી બીના વિનયકો,
તરવારકો કૌન જાણે યહી બીના હાથ પાનીકો.

ભગવાનકો કૌન જાણે યહી બિન ભકતનકો,
“પથિક” કો કૌન જાણે બિન તેરી કૃપાનકો.

તા: 6ઠી મેં 2013

જસદણ જતા, લાલાવદર