મારી પાપા પગલીઓ…!!

આજ એમની યાદો ને ઇન્કાર કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી,
આંખો માં શ્રાવણીયો ભાર છે, વરસવા ની કોઈ ઈચ્છા નથી.

એ પથ્થર થઇ પૂજાવા લાગ્યા, પ્રણામ ની કોઈ ઈચ્છા નથી.
હું માંગું તો બ્રહ્માંડ નું રાજ મળે, ભિખારી બનવાની ઈચ્છા નથી.

નયનો માં શમાણા નો શણગાર, નીરખવા ની કોઈ ઈચ્છા નથી.
મારી ફરતે કાંટાળા ફૂલો ના ઢગલા, આળોટવા ની કોઈ ઈચ્છા નથી.

“પથીક” હુકમ ના એક્કા જેવી જીંદગી જીવ્યો, સાહ્યબી ની ઈચ્છા નથી.
મિજાજ છે હમેશા કારણ જેવો, સ્વાસો નું કવચ કરવા ની ઈચ્છા નથી.