શ્રી ગણેશ સ્તુતિ

{દેવાધિ દેવ મહાદેવ ના પ્રિય પુત્ર ભગવાન ગણાધિપતિ ગણપતિ ની સ્તુતિ લખી છે તમને પસંદ આવ્યે માનિશકે ગણેશપ્રભુને પસંદ આવી…}

શ્રી ગણપતિ દેવા, સર્વ દુઃખ હરનારા.
રિદ્ધિ સિદ્ધિ અધિષ્ઠાતા, સર્વ સુખ કરનારા.

દાળ-દુઃખ ભંજન, સુખની છોળ્ય કરનારા.
અંધકાર હરન, નવો સૂર્યોદય કરનારા.

માત રક્ષણ કરવા, તાત સાથે લડનારા.
મુષક સવારી, જગને પ્રેમે પોષનારા.

સમદર પેટ, માગ્યા વિણ સર્વ જાણનારા.
“પથિક” પરમેશ્વર રૂપે, બધામાં સદા વસનારા.