શ્રી સૂર્ય સ્તવન

તસ્કર ભે ભગ્ગા, જન સૌ જગ્ગા, ચાલળ રગ્ગા રાસંગા,
મહિયાવટ મગ્ગા, કેસર કગ્ગા, લળી ઉમંગા લીરગ્ગા,
ચાળે અટ ચગ્ગા, ભસમ સધંગ્ગા, બોલ કલંગ્ગા દગેવા,
જય જય જગવંદન, કાશપ નંદન, દરદ નિકંદન રવિદેવા.