મારી પાપા પગલીઓ…!!

આજ એમની યાદો ને ઇન્કાર કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, આંખો માં શ્રાવણીયો ભાર છે, વરસવા ની કોઈ ઈચ્છા નથી. એ પથ્થર થઇ પૂજાવા લાગ્યા, પ્રણામ ની કોઈ ઈચ્છા નથી. હું માંગું તો બ્રહ્માંડ નું રાજ મળે, ભિખારી બનવાની ઈચ્છા નથી. નયનો માં શમાણા નો શણગાર, નીરખવા ની કોઈ ઈચ્છા નથી. મારી ફરતે કાંટાળા ફૂલો ના […]