કાઠી માટેનું શૌર્ય ગીત..

વટ રાખવો પડે કોકદી વેરે, ભડ તો સામે પાગ ભરે, પ્રાઠી ઘર ધખશાળી પંવગે, કાઠી ભાલે માગ કરે, પાવર જયારે આફ્ળી પરજુ, ઘોડે ફર બાંધીયા ઘેર, જામ કટક દડી જેમ જીત્યા , તેદી સોમલીયે પકડી શમશેર, કાઠીને પડે જઈ કસાલો , તેજકળા મખ ચડે તેદી, હાર્યા તણો ઈરાદો હાડે , કાઠી વરણ ને ના હોઈ […]