ક્ષીતિજ

ઝૂકેલી નઝરોથી આકાશ પણ દેખાય ક્ષીતિજ પર, નઝર ઉઠવી આ અમાપ આભને ગર્વથી માપી જો. માન્યું કે જીવન જીવવું અહી સહેલુંતો નથીજ, મોતના ડરને થોડો આઘો ખસેડી જીવીતો જો. કાલે ફરીવાર આવે કે ના આવે ફકીરને શી ફિકર, મળી છે આજની આ ઘડી સારી રીતે માણીતો જો. ‘પથીક’ સફળતાનુ શિખર ચડવુ જરાય સહેલુતો નથીજ. સફળતાનુ […]