એક લોમેવનો આધારજી

(પાંચાળનાં પીર એવા લોમબાપુ અને મહંત શ્રી ભરતબાપુનાં ચરણે આવડ્યા એવાં શબ્દો મા કાલાવાલા કર્યા છે, આપને ગમે તો આપની મોટાઈ હશે.. અને કોઈ ભુલ હશે તો એ મારી હશે…) *રાગ- પગ મને ધોવા દ્યો રઘૂરાય* લોમેવ તણો આઘાર, જાણે ઉગમણો અજવાસ, એક લોમેવનો આધારજી.. ચૌ દિશે અંધાર ધેરાણા, રાવણ નાં છે રાજજી, સેવક ગણ […]