મા ઉપરના દુહા

નામ ઃ દુલા ભાયા કાગ -”કાગ બાપુ”- જન્મ ઃ ૨૫-૧૧-૧૯૦૨ અવસાન ઃ ૨૨-૦૨-૧૯૭૭ જન્મસ્થળ ઃ મજાદર ( તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર ) અભ્યાસ ઃ પાંચ ધોરણ કાવ્યગ્રંથ ઃ કાગવાણી ઃ ભાગ ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭ ગિયા માસ ગળ્યે, તો હાડે હેવાયા કરે; (ઍ) માતા જાય મર્યે, (ઍને) કેમૅ વિસરિઍ, કાગડા ? ચિન્ધે ન છોરુને, લથડિય અગડા લિયે; મરતા લગ માને […]