હેલો, જયરાજભાઈ ખવડ દ્વારા પથીક પર આપનું સ્વાગત છે!