લોમેવધામ

લેવા સંત ચરણે વિશ્રામ,
મારે જાવું ધજાળા ધામ.
——————————–
સુંદર દેવળ શોભે લોમેવનાથની,
મેતો બાધા લીધી એના નામની.