ભગવાન સૂર્ય સ્તવનના લોક સાહિત્ય ના દુહા

ભગવાન સૂર્ય સ્તવનના લોક સાહિત્ય ના દુહા ભાગ-1

“ભલો ઉગા ભાણ, ભાણ તુંહારા ભામણા,
મરણ જીયણ લગમાંણ, રાખે કશ્યપ રાઉત”

“કી દાદર કી ડાકલા, કી પૂજેવા પાખાણ,
રાત ન ભાંગે રાણ, કમણે કશ્યપ રાઉત”

“ઉગ્યા ની આળસ નઈ, ઉગવું ઈ અચૂક;
ચળુ પડે નઈ ચૂક, કમણે કશ્યપ રાઉત.”

દણીયલ જેવા દીકરા, કશ્યપ જેડે ના કોઈ;
લખદળ ભંજણે લોય, ઉગેને અંજવાળો કરે.”