લોમેવધામ

લેવા સંત ચરણે વિશ્રામ, મારે જાવું ધજાળા ધામ. ——————————– સુંદર દેવળ શોભે લોમેવનાથની, મેતો બાધા લીધી એના નામની.